Just one second...

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
(Privacy Notice - GDPR)

„Интернешънъл Хюмън Рисорсиз“ ЕООД, ЕИК 130585183, със седалище и адрес на управление в гр.София, Район „Средец“, ул. „ Юри Венелин №12, ет.3 и с адрес за кореспонденция: гр. София, район Средец, ул. Мальовица №1, тел. 02 434 10 93, email: office@ihr.bg, /наричано по-долу накратко Дружеството/.

Дружеството е администратор на лични данни и се ангажира с целия процес по опазване на личните данни и спазване на всички изисквания, наложени от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), актовете по прилагането му, както и от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година (Общ регламент относно защитата на данните) (GDPR), наричан по-долу накратко „Регламента“.

Настоящата политика за поверителност има за цел да Ви информира:

 • От кого Дружеството получава лични данни;
 • какви лични данни събира Дружеството;
 • с каква цел и за какъв срок Дружеството използва и съхранява лични данни;
 • условията, при които се предоставят на трети страни и с каква цел;
 • какви са правата на всеки субект, свързани със защита на личните му данни.

Начин на събиране на лични данни

Личните данни се събират лично от субектите на данните или се предоставят на Дружеството от негови контрагенти-юридически лица за целите на  управленско консултиране и диагностика  в областта на човешките ресурси и мениджмънта,  осъществяване на посредничество за включване на кандидати в /програми за / обучение и/или придобиване на международно признати сертификати; за целите на рекламиране, организиране и провеждане на програми за коучинг и менторинг, обучения, тийм билдинг-програми; за целите на подбор на кадри и аутплейсмънт услуги. Контрагенти на дружеството предоставят на Дружеството и лични данни на свои представители в обем, необходим за осъществяване на комуникация.

Категории обработвани лични данни

Лични данни, които събираме за изпълнение на дейността си са:

 • Обикновени лични данни: имена, адрес, телефон, e-mail, IP адрес /в случаите когато клиент е регистрирал профила си в интернет-страниците на „Интернешънъл Хюмън Рисорсиз“ ЕООД/, дата на раждане, длъжност, трудов стаж, други данни, посочени в CV;

– В допълнение на горепосочените данни се събират и др.данни от лична карта и ЕГН – в случаите когато организаторите на дадено обучение ги изискват.

– за служителите събираните данни включват и паспортни данни, номер на банкова сметка, данни от дипломи за завършено образование, свидетелство за съдимост ;

-при провеждане на обучения, семинари и други подобни събития и изрично изявено съгласие от страна на контрагента на Дружеството, се събират снимки на участниците в съответното събитие;

– при маркетинг/промоционални събития – снимане и публикуване на снимки на участниците в тези събития в социалните медии или на следния website www.ihr.bg

 • Специални /чувствителни/ лични данни на служителите: здравен статус (медицински удостоверения, Болнични листи, Експертни решения на Териториална експертна лекарска комисия или на Национална експертна лекарска комисия и заключения на Служба по трудова медицина).

Цели на обработката на личните данни

Обикновени лични данни се обработват за следните цели:

 • за целите на осъществяване на стратегическо и оперативно консултиране и цялостни решения в областта на мениджмънта и управлението на човешките ресурси;
 • за осъществяване на посредничество за включване на кандидати в британски квалификационни програми за обучение и придобиване на международно признати сертификати на водещи институти от Великобритания в областите на човешките ресурси, маркетинг , доставки и логистика; рекламиране, организиране и провеждане на самите обучения , както и за организиране на програми за обучение на перcонал;
 • за организиране на тийм билдинг програми по задание на Възложители-контрагенти на дружеството;
 • осъществяване на контакт с представители на юридически лица-контрагенти;
 • провеждане на работни семинари в сферата на мениджмънта и лидерството и тийм билдинги, включително резервиране на места за настаняване;
 • статистически и маркетигнови цели – само при изрично изразено съгласие от субекта на данните.
 • за сключване на трудови договори и спазване изискванията на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство се обработват обикновени и специални лични данни;
 • провеждане подбор на кадри и аутплейсмънт услуги;
 • счетоводни нужди и изплащане на възнаграждения;

Чувствителни лични данни се събират и използват само с оглед спазване на изискванията на действащото законодателство.

Срок за обработката на личните данни

Данните се съхраняват за различен период от време в зависимост от изискванията на действащото законодателство и целите на обработването им, а именно:

 • Данните на лица, участващи в обучения-до приключване на обучението и издаване на съответен сертификат, протоколи или доклади за съответното обучение, в което лицето участва.. Данните на участници в Британските квалификации CIM CIPD CIPS се съхраняват  – 2 години след завършване на обучението;
 • Данни на лица, участващи в тийм-билдинги – до 1 м. след приключване на тиймбилдинга;
 • Снимки – до 2 години след събитието;
 • Друга счетоводна документация съдържаща лични данни – 10+1 години oт датата на изготвяне;
 • Данните на служители се съхраняват за сроковете съгласно трудовото и осигурителното законодателство – а именно – 50+1 години от началото на годината, за която се отнасят;
 • Данни на кандидати за работа – независимо дали са одобрени и поканени на интервюта или не, данните се съхраняват за срок от 1 година от датата на провеждане на съответната процедура за подбор на кадри.
 • Данните на други лица – за срок до изпълнение на съответната цел, освен в случаите когато тези лица поискат „да бъдат забравени“ в съответствие с Регламента

Категории получатели на лични данни. Предоставяне на данни.

Данни се предоставят на:

 • Дружествата, поддържащи софтуера на Дружеството, файлов и имейл-сървър, имат достъп до IP-адреси и имейл-адреси,  на лица, които използват download на рекламни материали и изпращат запитвания чрез интернет-страницата на Дружеството;
 • контрагенти на „Интернешънъл Хюмън Рисорсиз“ ЕООД – при наличие на законово основание за предоставяне на данните или при наличие на изрично съгласие от страна на субекта на данните-организатори на обучения, учебни центрове и институти, организатори на личностни тестове, подизпълнители-консултанти, тренери и др.п.;
 • Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).
 • НАП и други нормативно установени получатели, когато законодателството го изисква;
 • юрист, адвокат или адвокатска кантора – при данни за неизпълнение на договор;
 • Служба по трудова медицина – данни на служители за заключение за здравна пригодност;
 • Контрагенти, търсещи персонал с посредничеството на дружеството;
 • Хотели – за нуждите на настаняване на командировани служители, на участници в семинари, обучения и тийм-билдинги, организирани от Дружеството;
 • Дружество, осъществяващо счетоводно обслужване;
 • Дружества, осъществяващи куриерски услуги;
 • Таксиметрови дружества.

Лични данни се предоставят в трети страни извън Европейски съюз, а именно –

Великобритания – Investors in People, UK – във връзка с процеса по сертифициране по този стандарт, както и за целите на включване на кандидати в британски програми за обучение и придобиване на международно признати сертификати;

САЩ- за целите на провеждане на личностни тестове;

Македония – на подизпълнители консултантни, тренери.

Във всички случаи „Интернешънъл Хюмън Рисорсиз“ ЕООД предприема такива технически и организационни мерки за сигурност срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания. Същевременно Дружеството изисква от своите контрагенти, на които предоставя лични данни в съответствие с настоящата политика и действащото законодателство уверение, че спазват изискванията на Регламента.

Права на субектите на лични данни

В „Интернешънъл Хюмън Рисорсиз“ ЕООД  няма определено длъжностно лице за защита на личните данни. Можете да се свържете с нас на e-mail: office@ihr.bg или на телефон: 02 434 10 93.

Имате право да получите потвърждение дали и какви Ваши лични данни се обработват, на достъп до тези лични данни, както и да получите копие от информацията на хартиен или електронен носител (в зависимост от техническите възможности).

Имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат актуализирани в случай на промяна в тях. Като се имат предвид целите на обработването, имате право непълните Ви лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

Имате право да поискате от „Интернешънъл Хюмън Рисорсиз“ ЕООД да коригира без ненужно забавяне Ваши неточни лични данни.

Имате право да поискате заличаване на личните данни, ако е отпаднало законовото основание за обработката им или данните не са необходими на „Интернешънъл Хюмън Рисорсиз“ ЕООД за установяване, упражняване или защита от съдебни претенции.
Когато няма нормативно основание за обработване на лични данни имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, както и право да направите възражение срещу обработването.
Имате право да поискате трансфер на Вашите лични данни към друг Администратор.
Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване извън случаите, в които чл. 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”) допуска такова; Дружеството не прилага Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране по смисъла на чл.22 от Регламента.

Посочените в настоящия раздел права може да упражните като отправите своята заявка (както и основанието за нея) на e-mail:

office@ihr.bg или на адрес: ул. Мальовица № 1, София 1000 като „Интернешънъл Хюмън Рисорсиз“ ЕООД ще осигури упражняването на Вашите права, свързани със защита на личните данни, в сроковете и съгласно условията на Регламента, Закона за Защита на личните данни и актовете по прилагането му.

Всяко лице, на което се обработват лични данни съгласно настоящата политика, има правото на жалба до надзорен орган /КЗЛД или компетентния Съд/ във връзка с обработване на личните му данни.

Предоставянето на лични данни от служители и контрагенти на „Интернешънъл Хюмън Рисорсиз“ ЕООД е задължително законово изискване. Предоставянето на лични данни от останалите субекти на данни /лица, които използват интернет-страница www.ihr.bg, лица за контакт с контрагенти-юридически лица, лица-кандидати за работа/ е изискване на дружеството. В случай, че субект на данни не желае да предостави свои данни с него не може да бъде сключен договор, нито може да бъде осъществен подбор или обучение по избраните от субекта на лични данни или негов работодател програми.

Актуализиране на Политиката за поверителност

Настоящата Политиката за поверителност може да бъде променяна с оглед привеждането ѝ в съответствие на българското и задължителното за прилагане в Р България право на Европейския съюз, както и в случаите на промени в дейността на дружеството.

Настоящата Политика за поверителност е изготвена и утвърдена през м. май 2018г.